Monster Online

Log พรบ.

Show on page:
 • NetEvid V110 ICT 1

  50,000.00 ฿

  NetEvid V110 ICT 1

  Sku: NetEvid-V110-2020
  NetEvid V110 ICT 1 NetEvid Centralizes Log Management ระบบจัดเก็บขอมล Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยที่ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ในกรณี จําเป็น เจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้เก็บข้อมูลไว้ได้สูงสุดถึง 2 ปี อุปกรณ์ Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล...
  quick view
  Sku: NetEvid-V110-2020
  Availability: In Stock
  50,000.00 ฿
  quick view
 • SRAN NG50 - Log ICT 1

  50,000.00 ฿

  SRAN NG50 - Log ICT 1

  Sku: SRAN-NG50-2020
  SRAN NetApprove รุ่น 50 ตรงตาม Spec ICT แบบที่ 1
  quick view
  Sku: SRAN-NG50-2020
  Availability: In Stock
  50,000.00 ฿
  quick view
 • Softnix Logger SLG-SA1

  380,000.00 ฿

  Softnix Logger SLG-SA1

  Sku: SLG-SA1-2020
  Softnix Logger Enterprise Appliance พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และ 2560 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ Log และการเปลี่ยนแปลง พรบ. 2550 : มาตรา 18 ข้อย่อยที่ 2 และ 3 กล่าวเกี่ยวกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ว่า สามารถเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ. 2550 : มาตราที่ 26 กล่าวว่า...
  quick view
  Sku: SLG-SA1-2020
  Availability: In Stock
  380,000.00 ฿
  quick view
 • NetEvid V710 ICT 2

  400,000.00 ฿

  NetEvid V710 ICT 2

  Sku: NetEvid-V710-2020
  NetEvid V710 ICT 2 NetEvid Centralizes Log Management ระบบจัดเก็บข้อมูล Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยที่ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ในกรณี จําเป็น เจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้เก็บข้อมูลไว้ได้สูงสุดถึง 2 ปี อุปกรณ์ Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล...
  quick view
  Sku: NetEvid-V710-2020
  Availability: In Stock
  400,000.00 ฿
  quick view
 • SRAN NG100 - Log ICT 2

  400,000.00 ฿

  SRAN NG100 - Log ICT 2

  Sku: SRAN-NG100-2020
  SRAN NetApprove รุ่น 100 ตรงตาม Spec ICT แบบที่ 2
  quick view
  Sku: SRAN-NG100-2020
  Availability: In Stock
  400,000.00 ฿
  quick view
 • Softnix Logger SLG-SA2

  400,000.00 ฿

  Softnix Logger SLG-SA2

  Sku: SLG-SA2-2020
  Softnix Logger Enterprise Appliance พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และ 2560 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ Log และการเปลี่ยนแปลง พรบ. 2550 : มาตรา 18 ข้อย่อยที่ 2 และ 3 กล่าวเกี่ยวกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ว่า สามารถเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ. 2550 : มาตราที่ 26 กล่าวว่า...
  quick view
  Sku: SLG-SA2-2020
  Availability: In Stock
  400,000.00 ฿
  quick view
 • NetEvid Vx210 ICT 3

  850,000.00 ฿

  NetEvid Vx210 ICT 3

  Sku: NetEvid-VX210-2020
  NetEvid Vx210 ICT 3 NetEvid Centralizes Log Management ระบบจัดเก็บข้อมูล Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยที่ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ในกรณี จําเป็น เจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้เก็บข้อมูลไว้ได้สูงสุดถึง 2 ปี อุปกรณ์ Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล...
  quick view
  Sku: NetEvid-VX210-2020
  Availability: In Stock
  850,000.00 ฿
  quick view
 • SRAN NG200 - Log ICT 3

  850,000.00 ฿

  SRAN NG200 - Log ICT 3

  Sku: SRAN-NG200-2020
  SRAN NetApprove รุ่น 200 ตรงตาม Spec ICT แบบที่ 3
  quick view
  Sku: SRAN-NG200-2020
  Availability: In Stock
  850,000.00 ฿
  quick view
 • Softnix Logger SLG-SA3

  850,000.00 ฿

  Softnix Logger SLG-SA3

  Sku: SLG-SA3-2020
  Softnix Logger Enterprise Appliance พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และ 2560 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ Log และการเปลี่ยนแปลง พรบ. 2550 : มาตรา 18 ข้อย่อยที่ 2 และ 3 กล่าวเกี่ยวกับการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ว่า สามารถเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา ๒๖ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ. 2550 : มาตราที่ 26 กล่าวว่า...
  quick view
  Sku: SLG-SA3-2020
  Availability: In Stock
  850,000.00 ฿
  quick view
 • NetEvid V210

  0.00 ฿

  NetEvid V210

  Sku: NetEvid-V210-2020
  NetEvid V210 NetEvid Centralizes Log Management ระบบจัดเก็บข้อมูล Logs ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยที่ผู้ให้บริการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 90 วัน แต่ในกรณี จําเป็น เจ้าหน้าที่สามารถสั่งให้เก็บข้อมูลไว้ได้สูงสุดถึง 2 ปี อุปกรณ์ Appliance ที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูล Log ในระบบคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์...
  quick view
  Sku: NetEvid-V210-2020
  Availability: In Stock
  0.00 ฿
  quick view
Show on page:
Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page