Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664

Amazon S3 Additional (Per GB)

Original price 0.50 ฿ - Original price 250.00 ฿
Original price
1.00 ฿
0.50 ฿ - 250.00 ฿
Current price 1.00 ฿

หมายเหตุ

  • การถ่ายโอนข้อมูลตามแผนคำนวณรวมทั้งขาเข้าและขาออก เฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลขาออก เฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลขาออกที่เกินจากแผนเท่านั้นที่จะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 4 บาท / GB
  • ราคาบริการคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าสหรัฐ เท่ากับ 38 บาท
  • ราคาบริการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 10 ของเดือน