Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664

Amazon S3 Off-site backup

Original price 800.00 ฿ - Original price 6,000.00 ฿
Original price
800.00 ฿
800.00 ฿ - 6,000.00 ฿
Current price 800.00 ฿

การจัดเก็บในรูปแบบอ็อบเจกต์ที่สร้างขึ้นเพื่อเรียกค้นข้อมูลที่ต้องการได้จากทุกที่

Off-site backup package สามารถสำรองข้อมูลเก็บไว้นาน 7 วัน หากต้องการปรับลดหรือเพิ่มสามารถปรับได้ตามการใช้งานจริง

หมายเหตุ 

  • การถ่ายโอนข้อมูลตามแผนคำนวณทั้งขาเข้าและขาออก เฉพาะการถ่ายโอนข้อมูลขาออกที่เกินจากแผนเท่านั้นที่จะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 4บาท/GB

  • ราคาบริการคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 38 บาท

  • ราคาบริการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำวันที่ 10 ของเดือน