Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664

SentinelOne

บริษัทและแพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้บริการโซลูชันความปลอดภัย (Endpoints) และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เน้นการตรวจจับพร้อมปัองกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาตอบสนองภัยคุกคามในเวลาจริง 

Filters

There are no products matching your search

View all products