Skip to content
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664
สอบถามสินค้าและบริการ LINE: @monsterconnect โทร.02-026-6664

BeyondTrust Virtual Appliance

Original price 1.00 ฿ - Original price 1.00 ฿
Original price
1.00 ฿
1.00 ฿ - 1.00 ฿
Current price 1.00 ฿

Virtual Appliance

ราคานี้รวม

-Unified Vulnerability UVM20 Appliance

 

-Window license,MS SQL,Hardening And 50 Assets

Option Professional Service

Option1

- Installation service for 5 mandays only in BKK

- Training service for 1 mandays only in BKK

** Implementation service based on actual configuration EXCLUDE any customization or API configutation, please clarified SOW first**

Option 2

- Standard Maintenance 8*5*NBD onsite service, 4 incident escalation

- Unlimited email and phone support

 

องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จะมีผู้ดูแลระบบจำนวนมากซึ่งในมักจะมีการแชร์ Privilege Account เพื่อใช้งานร่วมกัน เช่น บัญชี Admin ของเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ IT ทางฝั่งเน็ตเวิร์ครวมไปถึงแอพพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรที่อยู่ในส่วนของ IT Operation หรือผู้ให้บริการภายนอกเข้ามาบริหารจัดการอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ซึ่งหาก Privileged Account เหล่านี้ไม่ได้ถูกบริหารจัดการอย่างถูกต้อง ก็ถือเป็นความเสี่ยงที่อันตรายขององค์กร ในกรณีที่ผู้ไม่ประสงค์ดีนำบัญชีดังกล่าวไปใช้งานในทางที่ผิด และยิ่งแย่ไปกว่าเดิม หากเราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีดังกล่าวเนื่องจากมีการแชร์ Privileged Account


ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่องค์กรควรนึกถึงความสำคัญของ Privileged Account

  • ใช้ Static Password หรือรหัสผ่านเดียวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  • มีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย
  • การเปลี่ยนรหัสผ่านต้องกระทำด้วยตนเอง (Manual) และยังไม่มีความมั่นคงปลอดภัยที่มากพอ
  • การตรวจสอบว่าใครเข้าถึงอุปกรณ์ใดหรือแอพพลิเคชันใดมีความยุ่งยากและใช้เวลานาน หรือไม่สามารถตรวจสอบได้
  • มีการใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านลงในซอร์สโค้ดของแอพพลิเคชัน (Hard-code) เพื่อให้สิทธิการใช้งานกับแอพพลิเคชัน
  • ใช้รหัสผ่านเดียวกันในหลายๆ ระบบ
  • มีการจัดเก็บรหัสผ่านในรูปแบบ Text DFile หรือจดโน๊ตไว้ตามที่ต่างๆ
  • ผู้รับเหมางานหรือพนักงานที่ลาออกไปแล้วสามารถเข้าถึงระบบภายในได้จากรหัสผ่านที่มีอยู่

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและองค์กรจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการใช้งาน Privilege Account ร่วมกันนั้นจะมีความมั่นคงปลอดภัยที่มากพอ และจะทำอย่างไรถ้าหากต้องบริหารจัดการการใช้งานดังกล่าวในขณะเดียวกันก็ไม่ให้กระทบต่อการทำงานขององค์กร

จุดเด่นของโซลูชัน Enterprise Password Security มีดังนี้

westcon_beyondtrust_3 Secure Enterprise Password Management
ค้นหา (Discover) ระบุตัวตน (Profile) และบริหารจัดการอุปกรณ์ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้ใช้และ Service Account เพื่อนำมาบริหารจัดการ โดยการจัดเก็บข้อมูลรหัสผ่านและเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านแบบอัตโนมัติตาม Smart Rule ที่กำหนดไว้
westcon_beyondtrust_4 Monitor Sessions in Real-time
ควบคุมการเข้าใช้งานระบบที่รหัสผ่านนั้นกำกับดูแลพร้อมทั้งบันทึกเซสชันในรูปแบบของวีดีโอ นอกจากนี้ระบบยังอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกหรือยกเลิกการกระทำขณะนั้นแบบ Real-time
westcon_beyondtrust_6 Reveal Privileged Application and Asset Security
สามารถนำข้อมูลช่องโหว่ (Vulnerability Data) จาก Retina (ระบบตรวจสอบช่องโหว่ของ BeyondTrust) หรือจากระบบอื่นเชื่อมต่อมายัง BeyondInsight เพื่อวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Privileged Application and Asset) ร่วมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนอนุญาตให้เข้าใช้งาน
westcon_beyondtrust_7  Understand Password, User and Account Behavior
วิเคราะห์รหัสผ่านรวมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานแล้วรายงานออกมาในระบบเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น